پنل کارفرما

 1. پنل کارفرما
 2. صورتحساب

تعرفه ها

جهت استفاده از خدمات پلتفرم به عنوان کارفرما و ثبت آگهی برای جذب کارجو از طریق پلن های زیر می توانید اعتبار خریداری کنید.

اشتراک 1 آگهی

 • اعتبار ایجاد 1 آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجوبان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • معرفی رزومه های مرتبط و پیشنهادی
 • پیامک به تمام کارجویان مرتبط
 • اطلاع رسانی در سایت های مرتبط
 • قیمت 120 هزار تومان
 • تخفیف 30هزار تومان
 • قیمت نهایی 90 هزار تومان

اشتراک 3 آگهی

 • اعتبار ایجاد 3 آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجوبان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • معرفی رزومه های مرتبط و پیشنهادی
 • پیامک به تمام کارجویان مرتبط
 • اطلاع رسانی در سایت های مرتبط
 • قیمت 300 هزار تومان
 • تخفیف 60هزار تومان
 • قیمت نهایی 240 هزار تومان

اشتراک 5 آگهی

 • اعتبار ایجاد 5 آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجوبان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • معرفی رزومه های مرتبط و پیشنهادی
 • پیامک به تمام کارجویان مرتبط
 • اطلاع رسانی در سایت های مرتبط
 • قیمت 520 هزار تومان
 • تخفیف 150هزار تومان
 • قیمت نهایی 370 هزار تومان

اشتراک 10 آگهی

 • اعتبار ایجاد 10 آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجوبان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • معرفی رزومه های مرتبط و پیشنهادی
 • پیامک به تمام کارجویان مرتبط
 • اطلاع رسانی در سایت های مرتبط
 • قیمت 1100000تومان
 • تخفیف 200هزار تومان
 • قیمت نهایی 900 هزار تومان